Raport nr 18/2009
12.06.2009

Prywatna emisja obligacji serii K

Działając w oparciu o § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Dz. U. Nr 33 poz. 259 Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu informuje, że na podstawie art. 2 pkt 1 oraz art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.) podjął uchwałę o prywatnej emisji obligacji serii K.

  1. Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu emituje nie mniej niż 2 (dwie) i nie więcej niż 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda. Łączna wartość nominalna obligacji może wynieść nie mniej niż 2.000 (dwa tysiące) i nie więcej niż 43.000.000 (czterdzieści trzy miliony) złotych. Minimalny próg dojścia emisji do skutku to subskrybowanie i opłacenie 2 (dwóch) obligacji.
  2. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.
  3. Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.
  4. Termin wykupu obligacji określony jest na dzień 13 czerwca 2011 roku. Obligacje są wykupywane według ich wartości nominalnej powiększonej o odsetki narosłe od dnia, w którym dokonano poprzedniej wypłaty odsetek. Obligacje mogą być wykupywane przez Emitenta przed terminem wykupu jedynie celem ich umorzenia. O wcześniejszym wykupie Emitent musi zawiadomić Obligatariusza co najmniej 1 miesiąc przed planowanym terminem wykupu. Za zgodą Obligatariusza możliwy jest wykup bez zachowania tego terminu. Wykup może dotyczyć całości lub części obligacji. W przypadku wykupu części obligacji, obligacje będą wykupywane proporcjonalnie od każdego Obligatariusza. Liczba wykupywanych obligacji będzie zaokrąglana w dół.
  5. Oprocentowanie obligacji jest zmienne. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 12,13%. W kolejnych okresach oprocentowanie będzie równe średniej stopie WIBOR3M z pięciu dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie danego okresu odsetkowego powiększonej o 7,5 punktów procentowych w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie wypłacane co kwartał w następujących terminach: 11 września 2009 r., 11 grudnia 2009 r., 12 marca 2010 r., 11 czerwca 2010 r., 13 września 2010 r., 13 grudnia 2010 r., 11 marca 2011 r. oraz w dniu Wykupu Obligacji. Dla celów naliczania oprocentowania przyjmuje sie, ze rok liczy 365 dni.
  6. Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 marca 2009 r. (IV kwartału roku obrotowego Emitenta) wyniosła 38 262 tys. złotych. Wartość zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji serii K nie przekroczy 70% sumy bilansowej.

Jednocześnie Emitent informuje, że wobec faktu rozpoczęcia oferty w dniu 12 czerwca 2009 r. i oferowania ich w tym dniu do godz. 16 doszło również do zakończenia prywatnej emisji obligacji serii K. Wobec złożenia ofert i przyjęcia zapisów na 6.300 (sześć tysięcy trzysta) sztuk obligacji serii K Zarząd Spółki dokonał ich przydziału. Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 6.300.000,00 PLN (sześć milionów trzysta tysięcy złotych).

Artur Górnik – Prezes Zarządu