Raport nr 4/2017
17:34 18.01.2017

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A2 w alternatywnym systemie notowań (Catalyst)

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A., Uchwały nr 16/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia na dzień 20 stycznia 2017 roku, pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii A2 wyemitowanych przez Spółkę, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLKRINK00196.

Jednocześnie postanowiono określić dla w/w obligacji:

a) dzień ostatniego notowania – 25 września 2019 r.,

b) jednostkę obrotu – 1 szt.,

c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,

d) symbol – KRE1019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.