Raport nr 12/2014
7.05.2014

Podjęcie przez Zarząd KDPW uchwały o rejestracji obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. oraz 10/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotyczących prywatnej emisji obligacji przez jednostkę zależną Emitenta tj. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (Fundusz) informuje, że dnia 7 maja 2014 r. powziął informację o podjęciu w dniu 6 maja 2014 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) uchwały nr 443/14 o przyznaniu Funduszowi statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii K Funduszu o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda oraz oznaczeniu ich kodem PLKINS100019. Rejestrowanie w/w obligacji następować będzie na podstawie instrukcji rozrachunkowych, o których mowa w § 11 ust. 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.