Raport nr 68/2017
17:41 28.12.2017

Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii PA01 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki – uzupełnienie informacji

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., informuje, że łączne koszty brutto emisji obligacji serii PA01 („Obligacje”) wynoszą 491.374,26 złotych, przy czym (i) koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty Publicznej wyniosły 291.591,48 złotych, (ii) koszty sporządzenia Prospektu (z uwzględnieniem kosztów doradztwa) wyniosły 39.979,28 złotych, (iii) koszty promocji Oferty Publicznej wyniosły 159.803,50 złotych. Kwota 39.979,28 złotych stanowiąca koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa reprezentuje koszty Prospektu i przygotowania Programu emisji publicznych wspólne dla wszystkich emisji Programu, w tym składają się nią wynagrodzenia doradców, oferującego oraz koszty organizacyjne, które zaliczono do kosztów emisji Obligacji proporcjonalnie do wartości tej emisji Obligacji, przy założeniu zrealizowania całego programu na łączną kwotę 300.000.000 złotych.

Średni koszt przeprowadzenia emisji Obligacji, przypadający na jedną Obligację, wyniósł 3,44 złotych brutto. W odniesieniu do Obligacji nie zawarto umów subemisyjnych.

Powyższe koszty emisji Obligacji zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, poprzez zaliczenie ich do kosztów finansowych.