Raport nr 74/2010
5.11.2010

Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii F

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o tym, że w dniu 08 listopada 2010 r. nastąpi rejestracja w Krajowym Depozycie akcji zwykłych na okaziciela serii F w ilości 322 009 szt. pod kodem PLKRINK00014.
Rejestracja nastąpi na podstawie uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 645/10 z dnia 15.10.2010 r.
Łączna liczba papierów wartościowych po rejestracji wniesie 5.816.009 szt.
Podstawa prawna:
Informacje bieżące i okresowe – § 34 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259).