Raport nr 41/2015
28.09.2015

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Kredyt Inkaso S.A. z innymi podmiotami

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”„Spółka”) niniejszym informuje o zamiarze połączenia z BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („BEST”) oraz Gamex sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Gamex). W dniu dzisiejszym, tj. 28 września 2015 r. Emitent podpisał umowę, zgodnie z którą Emitent i BEST rozpoczęły negocjacje w sprawie połączenia Emitenta z BEST i Gamex oraz ustaliły zasady współpracy w związku z zamierzonym połączeniem (Umowa o Współpracy).
BEST posiada, bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Gamex, 4.268.134 sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Kredyt Inkaso reprezentujących 32,99% kapitału zakładowego Kredyt Inkaso, uprawniających do wykonywania 32,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. BEST posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Gamex, uprawniających do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Gamex.
Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Emitenta oraz całego majątku Gamex jako spółek przejmowanych na BEST jako spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie).
Szczegółowe warunki połączenia zostaną ustalone w wyniku prac i analiz podjętych w wyniku zawarcia Umowy o Współpracę, o czym Emitent będzie informować w drodze dalszych raportów bieżących.
Realizacja połączenia uzależniona będzie od: (i) uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z połączeniem, w tym zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego, które zostanie sporządzone w związku z emisją akcji połączeniowych przez BEST; (ii) podjęcia przez walne zgromadzenie Emitenta, walne zgromadzenie BEST oraz zgromadzenie wspólników Gamex uchwał dotyczących połączenia.
Planowane połączenie ma na celu stworzenie silnej polskiej Grupy działającej na rynku wierzytelności w Europie. Celem połączenia jest doprowadzenie do zwiększenia skali działania i udziału w rynku, a w konsekwencji wzmocnienia pozycji na europejskim rynku windykacji należności. Założonym celem połączenia jest optymalizacja źródeł pozyskiwania kapitału, wzmocnienie oferty skierowanej do wierzycieli i dłużników (w szczególności dotyczy to wierzytelności pozabankowych) oraz udoskonalenie procesów windykacji. Dodatkowo w wyniku połączenia możliwe będzie stworzenie jak najlepszego, innowacyjnego otoczenia teleinformatycznego dla pionów operacyjnych poprzez wybór i wykorzystywanie najlepszych rozwiązań technicznych oraz ich optymalizację kosztową.
Emitent od 2007 roku jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso inwestuje w portfele wierzytelności (głównie bankowe i telekomunikacyjne) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, banków, podmiotów z branży telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.
Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso działa w 5 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. Emitent specjalizuje się w portfelach wierzytelności o skali 0,5 – 600 mln zł, w tym jako jeden z nielicznych podmiotów posiada doświadczenie w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Grupa Kredyt Inkaso zapewnia pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki działalności prowadzonej przez Kredyt Inkaso S.A. można uzyskać pod adresem www.kredytinkaso.pl.BEST jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki działalności prowadzonej przez BEST można uzyskać pod adresem www.best.com.pl.

Gamex jest podmiotem, który nie prowadzi działalności operacyjnej i jest w 100% zależny od BEST. Głównym aktywem Gamex jest 3.807.218 sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Kredyt Inkaso reprezentujących 29,43% kapitału zakładowego Kredyt Inkaso, uprawniających do wykonywania 29,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 13 i § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.