Raport nr 32/2017
11:00 13.07.2017

Wykup obligacji serii W1 w celu ich umorzenia/spłata całości zobowiązań wynikających z emisji obligacji

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 lipca 2017 r. Emitent dokonał wykupu wszystkich obligacji serii W1 wyemitowanych przez Spółkę, tym samym całość zobowiązań wynikających z obligacji została spłacona. Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 19 grudnia 2013 r. o emisji 53.000 (pięćdziesiąt trzy tysiące) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii W1, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej 53.000.000 zł (pięćdziesiąt trzy miliony złotych), w ramach emisji prywatnej („Obligacje”), o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 34/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Obligacje zostały wyemitowane na okres 3,5 roku z terminem wykupu 13 lipca 2017 r., oprocentowanie WIBOR 6M + 4,2 % w skali roku. Odsetki były płatne w okresach półrocznych.Obligacje zostały wykupione po ich wartości nominalnej tj. 1.000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdą Obligację przy czym zgodnie z warunkami emisji Obligacji, obligatariuszom wypłacono w dniu dzisiejszym odsetki za ostatni okres odsetkowy. Łączna kwota wypłacona obligatariuszom z tytułu wykupu Obligacji wynosiła 54.579.400 zł (pięćdziesiąt cztery miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych), w tym wartość nominalna 53.000.000 zł (pięćdziesiąt trzy miliony złotych) oraz odsetki za ostatni okres odsetkowy 1.579.400 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych). W dniu wykupu Obligacje uległy umorzeniu.