Raport nr 32/2008
28.08.2008

Otrzymanie informacji od Deutsche Bank AG o zmianie zawiadomienia z dnia 04.04.2008 r. w zakresie podmiotu posiadającego akcje Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, iż w dniu 27.08.2008 r. otrzymał od Deutsche Bank AG zawiadomienie o następującej treści:

„Deutsche Bank AG prostuje zawiadomienie dokonane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539) w zakresie podmiotu posiadającego akcje spółki Kredyt Inkaso S.A. Podmiotem posiadającym akcje spółki nie jest Deutsche Bank AG, ale fundusze inwestycyjne przez DWS Polska TFI S.A.:

DWS Polska F.I.O. Top 25 Małych Spółek

DWS Zrównoważony Sf I K

Pozostała treść zawiadomienia nie ulega zmianie.”

Jednocześnie Zarząd podaje, że informacja o otrzymaniu zawiadomienia od Deutsche Bank AG z dnia 04.04.2008 r. została przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości również w dniu 04.04.2008 r. raportem bieżącym nr 10/2008.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Artur Górnik – Prezes Zarządu