Raport nr 28/2008
8.07.2008

Decyzja o wypłacie dywidendy

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) działając w oparciu o §39 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje, iż w dniu 7 lipca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008r. w kwocie 4 243 306,95 zł. (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące trzysta sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), w ten sposób, że kwota 879 040 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych), tj. kwota 16 gr. (słownie: 16 groszy) na jedną akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, zaś kwota 3 364 266,90 zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczona została na kapitał zapasowy.

Prawo do dywidendy (dzień D) ustalono na dzień 23 lipca 2008 r.

Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu 6 sierpnia 2008 r.

Artur Górnik – Prezes Zarządu