Raport nr 31/2012
12.10.2012

Powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Emitenta

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 października 2012 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Pawła Szewczyka na pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Emitenta z dniem 20 października 2012 roku. Pan Paweł Szewczyk pełni od 1 maja 2012 roku funkcję Wice Prezesa Zarządu Emitenta.

Pan Paweł Robert Szewczyk, członek Zarządu, lat 40:

Pan Paweł Robert Szewczyk jest radcą prawnym. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie w 1999 roku. Ponadto w 2007 roku ukończył studia podyplomowe MBA w Dublin City University – Business School i w Lubelskiej Szkole Biznesu.

Pan Paweł Robert Szewczyk pracował kolejno lub był lub jest wspólnikiem oraz pełni lub pełnił następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych:

09.2012 – nadal – członek Rady Nadzorczej Finsano Consumer Finance S.A. z siedzibą w Warszawie;
09.2012 – nadal – Prezes Zarządu Kancelarii Forum S.A. z siedzibą w Zamościu;
05.2012 – nadal – członek zarządu, Wiceprezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A.
08.2011 – 04.2012 – Prezes Zarządu Cersanit IV Sp. z o.o. z siedzibą w Kasnymstawie;
04.2009 – 08.2011 – Dyrektor generalny Cersanit Invest Sp. z o.o. (Ukraina)
09.2010 – nadal – Jednoosobowa działalność gospodarcza Spectrum Biuro Prawne i konsultingowe Paweł Szewczyk w Zamościu
06.2008 – nadal – Prokurent w Andbud Sp. z o.o. Dąbrowa, Wspólnik Andbud Sp. z o.o. Dąbrowa
09.2007 – nadal – Członek rady nadzorczej Cersanit Romania SA (Rumunia)
12.2007 – nadal – Członek zarządu „Projekt Echo-78″ Sp. z o.o. działającej dalej pod nazwą Cersanit IV Sp. z o.o. Krasnystaw
06.2001 – nadal – Członek zarządu – Cersanit I Sp. z o.o. Krasnystaw
09. 2000 – 06.2001 – Radca prawny Cersanit I Sp. z o.o. Krasnystaw
06.2000 – 06.2001- Członek rady nadzorczej Cersanit II S.A. (Starachowice) i Cersanit III S.A. (Wałbrzych)
11.1998 – 09.2000 – Radca prawny – Cersanit Krasnystaw SA
04.1997 – 11.1998 – Doradca prawny – OSK sp. z o.o. Zamość
09. 1995 – 03.1997 – Konsultant prawny – Lex-Astra Biuro Prawnicze i Konsultingowe w Lublinie

Działalność prowadzona przez Pana Pawła Roberta Szewczyka nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Pan Paweł Robert Szewczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Paweł Robert Szewczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.