Raport nr 21/2024
17:22 2.04.2024

Podsumowanie emisji obligacji serii S1 – uzupełnienie informacji

Podsumowanie emisji obligacji serii S1 – uzupełnienie informacjiZarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 20/2024 z dnia 27 marca 2024 r., niniejszym informuje, że poniesione przez Spółkę koszty emisji 49 999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o wartości nominalnej 100,00 EUR (sto euro) każda („Obligacje”) wyniosły łącznie 823 245,00 PLN, w tym:
1. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej Obligacji wyniosły 773 529,00 PLN;
2. koszty sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa wyniosły 24 908,00 PLN;
3. koszty promocji oferty publicznej Obligacji wyniosły 24 808,00 PLN.
Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.
Średni koszt przeprowadzenia emisji Obligacji przypadający na jedną Obligację o wartości nominalnej 100,00 EUR wyniósł 16,47 PLN.
Koszty emisji Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu wartości zobowiązania wynikającego z Obligacji i będą odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie spłaty Obligacji zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Pliki do pobrania