Raport nr 32/2014
30.07.2014

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 lipca 2014 r. powziął informację o zmianie wysokości udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A. od Generali Otwarty Fundusz Emerytalny o poniższej treści:

„W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego, wynikającego z Art. 69 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz. U.
z 2005 r., Nr 184, poz. 1539) Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządzające funduszami: Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „OFE”) oraz Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej: „DFE”) informuje, iż w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Kredyt Inkaso S.A. (dalej: „Spółka”), zawartej w dniu 23 lipca 2014 r., łączna liczba głosów posiadanych przez OFE i DFE na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, wzrosła o ponad 2% w stosunku do ilości poprzednio publikowanej.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału przez OFE i DFE wynosiła 1 848 161 szt. (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden sztuk) akcji, co stanowi 14,29% udziału w obecnym kapitale oraz 14,29% głosów na WZA Spółki.

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału przez OFE i DFE wynosi 1 879 661 szt. (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden sztuk) akcji, co stanowi 14,53% udziału w obecnym kapitale oraz 14,53 głosów na WZA Spółki.”