Raport nr 33/2010
22.06.2010

Zwycięstwo Kredyt Inkaso I NS FIZ w licytacji pakietu wierzytelności od PKO BP o wartości nominalnej 299 mln zł.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje, że w organizowanym przez PKO BP w dniu wczorajszym (21 czerwca 2010 r.), przetargu na pakiet wierzytelności korporacyjnych o nominalnej wartości 299 mln zł., Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Kredyt Inkaso I NS FIZ) zaoferował najwyższą cenę. Kredyt Inkaso S.A. na mocy umowy z TFI Allianz, o której informowaliśmy w raporcie bieżącym 14/2010 z dnia 20 marca 2010 r., jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji Funduszu oraz nabycia wszystkich certyfikatów Funduszu. Kredyt Inkaso S.A. będzie także jedynym beneficjentem dochodów z dokonanych inwestycji.

Zgodnie z informacją uzyskaną od zbywcy wierzytelności do zakończenia procesu sprzedaży wymagana jest zgoda Zarządu banku PKO BP oraz złożenie podpisów na dokumentach przenoszących wierzytelności przez uprawnione osoby, co jest spodziewane na przełomie lipca i sierpnia 2010 r..

Powyższe zdarzenie jest wynikiem realizacji przez Kredyt Inkaso S.A. przyjętej strategii zakładającej uzyskanie znaczącej pozycji na rynku hurtowego obrotu wierzytelnościami z tytułu usług bankowych.