Raport nr 61/2016
18:05 29.08.2016

Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015/2016

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 sierpnia 2016 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.
W ślad za wnioskiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę rekomendując przekazanie zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r. w wysokości 3.844.933,53 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze) w całości na kapitał zapasowy.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015/2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.