Raport nr 40/2009
5.10.2009

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu zmian w Statucie uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 lipca 2009 r. polegających na tym, że:

 1. § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymał nowe następujące brzmienie:
  „Przedmiotem działalności Spółki jest:

  1. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – w PKD 64.99.Z;
  2. leasing finansowy – w PKD 64.91.Z;
  3. pozostałe formy udzielania kredytów – w PKD 64.92.Z;
  4. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – w PKD 66.19.Z;
  5. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – w PKD 41.10.Z;
  6. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – w PKD 68.10.Z;
  7. Wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – w PKD 68.20.Z;
  8. działalność prawnicza, – w PKD 69.10.Z;
  9. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
  10. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – w PKD 82.19.Z;
  11. działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – w PKD 82.91.Z;
  12. działalność centrów telefonicznych (call center) – w PKD 82.20.Z;
  13. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – w PKD 85.59.B.”
 2. w § 7 ust. 4 wyrazy „jedną dziesiątą” zastąpiono wyrazami „jedną dwudziestą”, a ponadto wyrazy „w terminie 14 (czternastu) dni” zastąpiono wyrazami „w terminie dwóch tygodni”.
 3. § 7 ust. 5 otrzymał nowe następujące brzmienie:
  „Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”
 4. § 7 ust. 6 otrzymał nowe następujące brzmienie:
  „Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących i okresowych przez spółki publiczne co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.”
 5. w § 8 ust. 7 po dotychczasowej treści dodano ust. 7a) w brzmieniu:
  „W Spółce działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą. Jeżeli Rada Nadzorcza jest 5 osobowa pełni ona zadania komitetu audytu, chyba że powoła ona komitet audytu. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

  • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
  • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
  • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
  • monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.”
 6. w § 11 ust. 1 po dotychczasowej treści w miejsce kropki wstawiono przecinek i dodano dodatkową treść w brzmieniu: „z wyjątkiem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia publikowanego w sposób opisany w § 7 ust. 6.”

Szczegółowa podstawa: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Artur Górnik – Prezes Zarządu