Raport nr 29/2009
24.07.2009

Złozenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 23 lipca 2009 r. wpłynęła rezygnacja członka Rady Nadzorczej Piotra Zawiślaka z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Artur Górnik – Prezes Zarządu