Raport nr 49/2011
30.09.2011

Decyzja o wypłacie dywidendy

Zarząd Kredyt Inkaso informuje, iż w dniu 30 września 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 6/2011 dotyczącą podziału zysku Emitenta za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r. w kwocie 4 978 920,44 zł, (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych czterdzieści cztery grosze) w ten sposób, że:
– kwotę 4 139 682,88 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy), tj. kwotę 32 gr. (słownie: 32 groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
– kwotę 37 331,76 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
– kwotę 801 905,80 zł (słownie: osiemset jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Prawo do dywidendy (dzień D) ustalono na dzień 21 listopada 2011 r.
3. Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu 7 grudnia 2011 r..