Raport nr 16/2019
15:52 26.04.2019

Rozliczenie emisji obligacji serii F1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zamiaru emisji obligacji serii F1 („Obligacje”) oraz raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie warunkowego przydziału Obligacji serii F1, Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 kwietnia 2019 r. powziął informację, że został spełniony warunek przydziału Obligacji serii F1 tj. Obligacje zarejestrowano w KDPW na podstawie realizacji instrukcji rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Obligacje serii F1 zarejestrowano w systemie KDPW, pod kodem PLKRINK00253, w ilości 210.000 sztuk oraz o nominalnej wartości 1.000 zł każda Obligacja. Obligacje zatem zostały prawidłowo opłacone przez inwestorów, którym Spółka w dniu 24 kwietnia 2019 roku warunkowo przydzieliła Obligacje.

Wobec powyższego emisja Obligacji w łącznej wartości nominalnej 210.000.000 zł w dniu dzisiejszym doszła do skutku.