Raport nr 2/2013
16.01.2013

Zawiązanie spółki zależnej Kredyt Inkaso Investments RO S.A. w Rumunii

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 16 stycznia 2013 r. została zawiązana spółka akcyjna, stanowiąca jednostkę zależną wobec Emitenta, pod firmą Kredyt Inkaso Investments RO S.A., z siedzibą w Bukareszcie, w której Emitent objął 450 000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 10,00 RON (słownie: dziesięć RON) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 4 500 000 RON (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy RON) stanowiącej w przeliczeniu 1 000 000 Euro (słownie: jeden milion Euro), co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki, przy czym:

– Emitent bezpośrednio objął 337 500 (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) udziałów o wartości nominalnej 10,00 RON (słownie: dziesięć RON) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 3 375 000 RON (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy RON) stanowiącej w przeliczeniu 750 000 Euro (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy Euro), pokrywając 30% objętych udziałów tj. 101 250 (słownie: sto jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) udziałów, wkładem pieniężnym w kwocie 1 012 500 RON (słownie: jeden milion dwanaście tysięcy pięćset RON) stanowiącej w przeliczeniu 225 000 Euro (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy Euro). Udziały zostały objęte po wartości nominalnej. Objęte udziały stanowią 75% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki. Udziały zostały objęte ze środków własnych Emitenta i stanowią inwestycję długoterminową;
– Emitent za pośrednictwem spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu objął 112 500 (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset) udziałów o wartości nominalnej 10,00 RON (słownie: dziesięć RON) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 1 125 000 RON (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy RON) stanowiącej w przeliczeniu 250 000 Euro (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy Euro), pokrywając 30% objętych udziałów tj. 33 750 (słownie: trzydzieści trzy tysiące) udziałów, wkładem pieniężnym w kwocie 337 500 RON (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset RON) stanowiącej w przeliczeniu 75 000 Euro (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy Euro). Udziały zostały objęte po wartości nominalnej. Objęte udziały stanowią 25% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki. Udziały zostały objęte ze środków własnych spółki zależnej Emitenta i stanowią inwestycję długoterminową.

Członkami trzyosobowego Zarządu Spółki Kredyt Inkaso Investments RO S.A. zostali: Pan Paweł Szewczyk (Prezes Zarządu Emitenta), Pan Jan Paweł Lisicki (Wiceprezes Zarządu Emitenta) oraz Pani Krystyna Gottman (Dyrektor Finansowy Emitenta).

Utworzona Spółka Kredyt Inkaso Investments RO S.A. jest spółką kapitałową, do której stosuje się przepisy prawa rumuńskiego. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest dokonywanie transakcji polegających na nabywaniu aktywów w postaci portfeli wierzytelności.

Emitent zamierza w najbliższym czasie za pośrednictwem tej Spółki dokonać na obszarze Rumunii inwestycji w jeden lub kilka pakietów wierzytelności. Zawiązanie spółki Kredyt Inkaso Portfolio Investments RO S.A. w siedzibą w Bukareszcie jest elementem realizowanej przez Emitenta strategii wejścia na rynki obrotu wierzytelnościami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W efekcie Emitent spodziewa się wzrostu dokonywanych inwestycji w portfele wierzytelności, dywersyfikacji aktywów posiadanych w Grupie Kapitałowej Emitenta oraz wzrostu skali przychodów, wskutek włączenia nabywanych za granicą pakietów wierzytelności, do aktywnego zarządzania