Raport nr 46/2017
16:03 20.09.2017

Powierzenie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku ze złożoną w dniu dzisiejszym rezygnacją Pana Pawła Szewczyka z funkcji członka Zarządu i Prezesa (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2017 z dnia 20 września 2017 r.) Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 20 września 2016 r. postanowiła powierzyć do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Orlikowskiemu.

Życiorys Pan Jarosława Orlikowskiego oraz wszelkie inne wymagane informacje i oświadczenia Spółka przekazała raportem bieżącym nr 20/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.