Raport nr 57/2017
15:15 26.10.2017

Rozliczenie emisji obligacji serii D1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2017 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii D1 („Obligacje”), raportu bieżącego nr 56/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie warunkowego przydziału Obligacji serii D1, Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 października 2017 r. powziął informację, że został spełniony warunek przydziału Obligacji serii D1 tj. Obligacje zarejestrowano w KDPW na podstawie realizacji instrukcji rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Obligacje serii D1 zarejestrowano w systemie KDPW, pod kodem PLKRINK00212 , w ilości 65.000 sztuk oraz o nominalnej wartości 1.000 zł każda Obligacja. Obligacje zatem zostały prawidłowo opłacone przez inwestorów, którym Spółka w dniu 25 października 2017 roku warunkowo przydzieliła Obligacje.

Wobec powyższego emisja Obligacji w łącznej wartości nominalnej 65.000.000 zł w dniu dzisiejszym doszła do skutku.