Raport nr 32/2016
17.03.2016

Spełnienie warunków zawieszających oraz nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zawarcia przez jednostkę zależną od Spółki – Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („Nabywca”) z inną jednostką zależną Emitenta Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Zbywca”) znaczącej umowy przelewu wierzytelności w ramach procesu sekurytyzacji (Umowa), informuje o powzięciu wiadomości, że warunki zawieszające wskazane w Umowie tj.:
1. zapłata przez Nabywcę ceny nie później niż do dnia 16 marca 2016r.,
2. przejście wierzytelności oraz zabezpieczeń na Zbywcę, na warunkach przewidzianych w umowie przelewu wierzytelności zawartej z Unicredit S.A. z siedzibą w Bukareszcie, o której podpisaniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.,
– zostały spełnione.

Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Nabywcę, i tym samym zbycie przez Zbywcę, pakietu wierzytelności, obejmującego wierzytelności pieniężne Zbywcy wobec dłużników – podmiotów gospodarczych w tym małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu umów pożyczek niezabezpieczonych i zabezpieczonych, w tym hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej około 60,65 mln EUR („Pakiet Wierzytelności”) za cenę około 4,62 mln EUR („Cena”). Przeliczając w/w wartości wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień wystąpienia zdarzenia łączna wartość nominalna Pakietu Wierzytelności wynosi około 259,68 mln PLN, zaś cena około 19,78 mln PLN.
W oparciu o Umowę:
1. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nabył jednocześnie w dniu dzisiejszym aktywa o znacznej wartości. Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych jednostki zależnej równa jest cenie nabycia. Nabycie aktywów sfinansowane zostało ze środków własnych.
2. Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. zbył jednocześnie w dniu dzisiejszym aktywa o znacznej wartości. Wartość ewidencyjna zbytych aktywów w księgach rachunkowych jednostki zależnej równa jest cenie zbycia.
Emitent posiada bezpośrednio 0,44% oraz za pośrednictwem Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. 99,56% certyfikatów inwestycyjnych uprawniających do 100% głosów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, a ponadto Pan Paweł Robert Szewczyk będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Klasy A Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A.
Emitent jest jedynym wspólnikiem Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym tej Spółki jak i 100% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto Pan Paweł Robert Szewczyk będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Klasy A Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A.
Jednocześnie Emitent jest także podmiotem zarządzającym wierzytelnościami Nabywcy i Zbywcy.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych (i jednocześnie zbytych) aktywów za aktywa o znacznej wartości jest cena nabycia (i jednocześnie) zbycia pakietu wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Z uwagi na okoliczność, że zdarzenie nie dotyczy nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części jego mienia, nieruchomości lub innych środków trwałych ani też nabycia, zbycia lub obciążenia akcji (udziałów) ograniczonym prawem rzeczowym w innych jednostkach podanie danych, o których mowa w § 7 pkt 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim nie ma zastosowania.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt. 1 i 4, § 7 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. z 2014 roku, poz. 133).