Raport nr 11/2020
11:46 27.04.2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2020 r. i kończącym się 31 marca 2021 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2020 r. i kończącym się 31 marca 2021 r. raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
• skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2020 r. i kończącego się 31 marca 2021 r.: 28 października 2020 r. (data publikacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych),

• skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2020 r. i kończącego się 31 marca 2021 r.: 1 marca 2021 r.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) raport okresowy za II i IV kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2019 r. i kończącego się 31 marca 2020 r. nie będą przekazywane.

Raporty roczne:
• jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. i kończący się 31 marca 2020 r.: 30 września 2020 r. (data publikacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych),

Raporty półroczne:
• skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2020 r. i kończącego się 31 marca 2021 r.: 11 grudnia 2020 r.

Ponadto zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie przekaże odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, jednak skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Pliki do pobrania