Raport nr 22/2022
16:10 21.04.2022

Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii I1 – uzupełnienie informacji.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 11 kwietnia 2022  r. informuje, że łączne koszty emisji obligacji serii I1 („Obligacje”) wyniosły 803,3 tys. zł, w tym:

1.     koszty przygotowania i przeprowadzenie oferty: 673,5 tys. zł,

2.     koszty promocji oferty: 129,8 tys. zł.

Koszty bezpośrednio związane z emisją zostaną uwzględnione przy obliczaniu wartości zobowiązania wynikającego z Obligacji i będą odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie spłaty Obligacji zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, dotyczą wszystkich obligacji, które Spółka wyemituje w ramach programu emisji obligacji do 150.000.000 złotych, Spółka przekaże informacje o ich łącznej wysokości oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach prospektu emisyjnego. Koszty te obciążają wynik finansowy Spółki w momencie ich ponoszenia.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację wyniósł 4,72 zł. Obligacje zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Pliki do pobrania