Raport nr 13/2010
16.03.2010

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zgody na inwestycje kapitałowe Kredyt Inkaso SA

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że na posiedzeniu w dniu 15 marca 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie wyrażenia na wniosek Zarządu zgody na:

1) inwestycje w certyfikaty sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego

2) utworzenie przez Kredyt Inkaso S.A. zależnej spółki kapitałowej prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu.

3) inwestycję kapitałową w zależną spółkę kapitałową z siedzibą w Luksemburgu przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Powyższe czynności formalnie zapoczątkowują proces realizacji przez Emitenta długoterminowego celu strategicznego uzyskania znaczącej pozycji na runku obrotu hurtowego wierzytelnościami trudnymi pochodzącymi
od instytucji bankowych.