Raport nr 42/2021
14:13 30.09.2021

Emisja obligacji serii H1 w ramach publicznego programu emisji obligacji

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. oraz 32/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r., informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o emisji  do 200 000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii H1, o wartości nominalnej 100 zł każda obligacja oraz łącznej wartości nominalnej do 20 000 000 złotych („Obligacje”). Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.

Oprocentowanie stałe Obligacji będzie wynosić 6% w skali roku. Termin zapadalności wynosić będzie 4 lata.

Oferta publiczna zostanie przeprowadzona w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki do łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150 000 000 złotych („Program”), objętego prospektem podstawowym („Prospekt”), zatwierdzonym w dniu 26 sierpnia 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). Będzie to pierwsza emisja obligacji Spółki dokonywana w ramach Programu.

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w dniach od 4 października 2021 r. do 15 października 2021 r.

Szczegółowe warunki emisji publicznej Obligacji (ustalone w formie tzw. ostatecznych warunków emisji), zostaną opublikowane przez Spółkę w dniu 4 października 2021 r., na stronie internetowej Spółki (www.kredytinkaso.pl, http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/).

Po rejestracji Obligacji serii H1 w KDPW i oznaczeniu ich właściwym kodem ISIN, Spółka na podstawie wniosku ubiegać się będzie o dopuszczenie Obligacji na Rynek Regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W przypadku braku możliwości dopuszczenia Obligacji do obrotu na Rynku Regulowanym, Spółka w drugiej kolejności alternatywnie złoży wniosek o wprowadzenie Obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pliki do pobrania