Raport nr 49/2009
16.12.2009

Prywatna emisja obligacji serii P

Działając w oparciu o § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Dz. U. Nr 33 poz. 259 ze zm. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu informuje, że na podstawie 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.) podjął uchwałę o prywatnej emisji obligacji serii P.

 1. Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu emituje od 1 (jednej) do 1.400 (tysiąc czterysta) obligacji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych każda. Maksymalna wartość Emisji Obligacji została ustalona na kwotę nie większą niż 14.000.000,00 (słownie: czternaście milionów) złotych.
 2. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych.
 3. Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.
 4. Wykup Obligacji nastąpi po upływie pełnych 1096 (słownie: tysiąc dziewięćdziesiąt sześć) dni liczonych od dnia przydziału Obligacji. W przypadku, gdy Termin Wykupu przypadać będzie na dzień wolny od pracy, wykup nastąpi w kolejnym dniu roboczym przypadającym po dniu zapadalności (1096 dzień) Obligacji. Wykup Obligacji w Terminie Wykupu nastąpi poprzez spełnienie świadczenia pieniężnego, równego sumie wartości nominalnej Obligacji.Wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek Obligatariusza. Płatności z tytułu wykupu Obligacji dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu (osoby prawnej lub fizycznej) ujawnionego w Ewidencji Obligacji prowadzonym przez Dom Maklerski.

  Z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

  Obligacje będą oprocentowane według skali roku 365-dniowego.

  Oprocentowanie Obligacji wynosi WIBOR 6M plus stała marża; WIBOR 6M brany jest z drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozpoczęcia naliczania odsetek w Okresie Odsetkowym; marża zostanie ustalona uchwałą Zarządu przed rozpoczęciem zapisów na Obligacje; oprocentowanie jest liczone od pierwszego dnia rozpoczynającego każdy okres odsetkowy. Treść uchwały w sprawie ustalonej wysokości marży zostanie rozdystrybuowana do inwestorów w sposób w jaki został dystrybuowany Dokument Informacyjny.

  Oprocentowanie naliczane będzie według następującej formuły:

  K = (N * O * L) / 365
  gdzie:
  K – oznacza kwotę odsetek za dany okres odsetkowy
  N – oznacza nominał obligacji
  O – oznacza stopę oprocentowania (WIBOR 6M plus marża)
  L – oznacza liczbę dni w danym okresie odsetkowym

  Przy dokonywaniu obliczeń płatności z Obligacji wszystkie wielkości określone w procentach będą zaokrąglane do jednej dziesięciotysięcznej punktu procentowego (0,00005% będzie zaokrąglane w górę do 0,0001%) oraz wszystkie płatności określone w złotych będą zaokrąglane do najbliższego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę).

  Oprocentowanie Obligacji naliczane będzie w następujących po sobie półrocznych okresach odsetkowych, z których pierwszy rozpocznie się w dniu zamknięcia i rozliczenia emisji Obligacji (dzień przydziału Obligacji).

  Datą ustalenia prawa do otrzymania odsetek za dany Okres Odsetkowy będzie dzień przypadający na 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego. Odsetki za dany Okres Odsetkowy będą wypłacane uprawnionemu do ich otrzymania Obligatariuszowi z dołu w dniu następującym po ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego, także w przypadku, gdy odsetki są należne za niepełny Okres Odsetkowy. Jeżeli dzień wypłaty odsetek, ustalony w sposób określony powyżej, będzie przypadał w sobotę, niedzielę, święto lub będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, odsetki zostaną wypłacone w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

  Wypłata odsetek następować będzie na koniec daty wymagalności odsetek poprzez przelew kwoty należnych odsetek na rachunek podmiotu (osoby prawnej lub fizycznej) wpisanego do Ewidencji Obligacji prowadzonego przez Dom Maklerski.

  Przewidywany harmonogram Okresów Odsetkowych oraz Terminy Płatności wygląda następująco:

  	Okres Odsetkowy                                    Termin Płatności
  	Pierwszy Okres Odsetkowy 15 grudnia 2009 r. - 14 czerwca 2010 r. 15 czerwca 2009 r.
  	Drugi Okres Odsetkowy   15 czerwca 2010 r. - 14 grudnia 2010 r. 15 grudnia 2010 r.
  	Trzeci Okres Odsetkowy   15 grudnia 2010 r. - 14 czerwca 2011 r. 15 czerwca 2011 r.
  	Czwarty Okres Odsetkowy 15 czerwca 2011 r. - 14 grudnia 2011 r. 15 grudnia 2011 r.
  	Piąty Okres Odsetkowy   15 grudnia 2011 r. - 14 czerwca 2012 r. 15 czerwca 2012 r.
  	Szósty Okres Odsetkowy  15 czerwca 2012 r. - 14 grudnia 2012 r. 15 grudnia 2012 r.
  

  Spółka może dokonać wcześniejszego wykupu obligacji. Spółka musi jednak zawiadomić Obligatariusza o wcześniejszym wykupie co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem wykupu. Za zgodą Obligatariusza możliwy jest wykup bez zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Wykup może dotyczyć całości lub części obligacji. W przypadku wykupu części obligacji, obligacje będą wykupywane proporcjonalnie od każdego obligatariusza. Liczba wykupywanych obligacji będzie zaokrąglana w dół. Obligacje mogą być wykupywane przez Spółkę przed terminem wykupu jedynie celem ich umorzenia.

 5. Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 listopada 2009 r. wyniosła 44.282 tys. złotych. Wartość zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji serii P nie przekroczy 70% sumy bilansowej.
 6. Jednocześnie Zarząd Kredyt Inkaso SA informuje, że zostały złożone zapisy na 800 sztuk obligacji na okaziciela serii P, wobec czego Zarząd dokonał przydziału ich przydziału. Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 8.000.000,00 (osiem milionów) złotych.

Artur Górnik – Prezes Zarządu