Raport nr 22/2018
15:52 6.04.2018

Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii PA02 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki – uzupełnienie informacji.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 26 marca 2018 r., informuje, że łączne koszty brutto emisji obligacji serii PA02 („Obligacje”) wynoszą 1.171.852,93 złotych, przy czym (i) koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty Publicznej wyniosły 782.975,00 złotych, (ii) koszty sporządzenia Prospektu (z uwzględnieniem kosztów doradztwa) wyniosły 83.909,58 złotych, (iii) koszty promocji Oferty Publicznej wyniosły 57.000,00 złotych. Kwota 83.909,58 złotych stanowiąca koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa reprezentuje koszty Prospektu i przygotowania Programu emisji publicznych wspólne dla wszystkich emisji Programu, w tym składają się nią wynagrodzenia doradców, oferującego oraz koszty organizacyjne, które zaliczono do kosztów emisji Obligacji proporcjonalnie do wartości tej emisji Obligacji, przy założeniu zrealizowania całego programu na łączną kwotę 300.000.000 złotych.

Średni koszt przeprowadzenia emisji Obligacji, przypadający na jedną Obligację, wyniósł 3,91 złotych brutto.

W odniesieniu do Obligacji nie zawarto umów subemisyjnych.

Powyższe koszty emisji Obligacji zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, poprzez zaliczenie ich do kosztów finansowych.

Pliki do pobrania