Raport nr 25/2014
4.07.2014

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu Catalyst obligacji serii K jednostki zależnej Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 3 lipca 2014 roku powziął informację, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu BondSpot S.A. nr 149/14 z dnia 3 lipca 2014 r. Zarząd BondSpot S.A. postanowił:

1. Wyznaczyć dzień 7 lipca 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50 000 (pięćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii K Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (jednostka zależna Emitenta), o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem: PLKINS100019

2. Określić dla wyżej opisanych obligacji:
a) dzień ostatniego notowania – 25 kwietnia 2017 rok,
b) jednostkę obrotu – 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d) symbol – KI10517.