Raport nr 56/2011
29.11.2011

Prywatne emisje obligacji serii S04 i S05 i podwyższenie wartości Programu Emisji Obligacji

Działając w oparciu o § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Dz. U. Nr 33 poz. 259 ze zm. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że na podstawie 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.) podjął dwie uchwały o prywatnej emisji obligacji serii S04 i S05.

I. Prywatna emisja obligacji serii S04:

1) Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie emituje do 69 000 (sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii S04 o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda. Maksymalna wartość emisji obligacji serii S04 została ustalona na kwotę nie większą niż 69 000 000 zł (słownie: sześćdziesięciu dziewięciu milionów) złotych.

2) Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.

3) Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.

4) Obligacja będzie oprocentowana według zmiennej stopy procentowej począwszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego, według stopy procentowej WIBOR dla depozytów 6 miesięcznych obowiązującej na 2 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie Okresu Odsetkowego powiększonej o 5 punktów procentowych tj. 5%, w skali roku („Stopa Procentowa”). Okres Odsetkowy wynosi 6 miesięcy, pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się 8 grudnia 2011 r. Obligacje podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej w dniu przypadającym 3,5 roku od dnia emisji. Każdemu Posiadaczowi, Emitent zapłaci w Dniu Wykupu lub w dniu wcześniejszego wykupu za każdą Obligację kwotę odpowiadającą jej wartości nominalnej („Należność Główna”) oraz Kwotę Odsetek należnych na Dzień Wykupu lub odpowiednio dzień wcześniejszego wykupu.

5) Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji Nabycia wynosi 114.523 tys. zł (dodatkowo Grupy Kapitałowej Emitenta 117.400 tys. zł).
6) Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Emitent nie zamierza zaciągnąć jakiegokolwiek dodatkowego zadłużenia, na skutek którego stosunek łącznej wartości zadłużenia finansowego do kapitałów własnych Emitenta przekroczyłby 200%. Jednakże ograniczenia te nie dotyczą zadłużenia zaciąganego w celu refinansowania zobowiązań wynikających z obligacji.

II. Prywatna emisja obligacji serii S05:

1) Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu emituje do 18 000 (osiemnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii S05 o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda. Maksymalna wartość emisji obligacji serii S05 została ustalona na kwotę nie większą niż 18 000 000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).

2) Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.

3) Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.

4) Obligacja będzie oprocentowana według zmiennej stopy procentowej począwszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego, według stopy procentowej WIBOR dla depozytów 6 miesięcznych ustalonej na 2 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie Okresu Odsetkowego powiększonej o 6 punktów procentowych tj. 6%, w skali roku („Stopa Procentowa”). Okres Odsetkowy wynosi 6 miesięcy, pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się 8 grudnia 2011 r. Obligacje podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej w dniu przypadającym 5 lat od dnia emisji. Każdemu Posiadaczowi, Emitent zapłaci w Dniu Wykupu lub w dniu wcześniejszego wykupu za każdą Obligację kwotę odpowiadającą jej wartości nominalnej („Należność Główna”) oraz Kwotę Odsetek należnych na Dzień Wykupu lub odpowiednio dzień wcześniejszego wykupu.

5) Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji Nabycia wynosi 114.523 tys. zł (dodatkowo Grupy Kapitałowej Emitenta 117.400 tys. zł).

6) Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Emitent nie zamierza zaciągnąć jakiegokolwiek dodatkowego zadłużenia na skutek którego stosunek łącznej wartości zadłużenia finansowego do kapitałów własnych Emitenta przekroczyłby 200%. Jednakże ograniczenia te nie dotyczą zadłużenia zaciąganego w celu refinansowania zobowiązań wynikających z obligacji.

Powyższe emisje obligacji są prowadzone w ramach Programu Emisji Obligacji przyjętego przez Emitenta dnia 14 września 2010 r., o czym poinformowano raportem bieżącym nr 55/2010. W związku z tym Emitent również w dniu dzisiejszym (29 listopada 2011 r.) powziął decyzję o podwyższeniu w/w Programu Emisji Obligacji, o kwotę 21 000 000 zł tj. z łącznej kwoty 150 000 000 zł na łączną kwotę 171.000.000 zł (sto siedemdziesiąt jeden milionów złotych). Wymienione emisje prowadzone są przy udziale Banco Espírito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna (Portugalia), Oddział w Polsce („BESI”) w oparciu o umowę agencyjną oraz umowę dealerską, o których zawarciu i o funkcjach powierzonych Banco Espírito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna (Portugalia), Oddział w Polsce, informowano w raporcie bieżącym nr 55/2010 z 14 września 2010 roku.