Raport nr 49/2019
18:19 12.12.2019

Emisja obligacji serii G1.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 28 listopada 2019 r., Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 12 grudnia 2019 r. uchwały w sprawie emisji obligacji serii G1 („Obligacje”).
Obligacje serii G1 wyemitowane zostaną na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:
Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji na refinansowanie zadłużenia Grupy, w tym na częściowy odkup obligacji serii C1, D1 i Z wyemitowanych przez Emitenta oraz na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Grupy, w tym w szczególności bezpośredni lub pośredni zakup portfeli wierzytelności.

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:
Spółka wyemituje do 40.000 (czterdziestu tysięcy) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii G1, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej do 40.000.000 zł (czterdziestu milionów złotych 00/100).

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu (zdematerializowane).
Obligacje będą zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach poprzez złożenie propozycji nabycia, o której mowa w art. 34 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, w sposób o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit a) Rozporządzenia 2017/1129.

WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:
Wartość nominalna oraz emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

OPROCENTOWANIE OBLIGACJI:
Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży odsetkowej w wysokości 490 punktów bazowych. Maksymalny termin wykupu Obligacji nastąpi 13 grudnia 2024 roku przy czym Emitent będzie uprawniony do wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji.. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach trzymiesięcznych.

Pliki do pobrania