Raport nr 5/2018
17:26 9.02.2018

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii D1

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2017, 56/2017, 57/2017 Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A., Uchwały nr 33/18 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 9 lutego 2018 r. wprowadzającej do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) zwykłych obligacji na okaziciela serii D1 wyemitowanych przez Spółkę, o łącznej wartości nominalnej 65.000.000 zł (sześćdziesiąt pięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

O terminie pierwszego notowania obligacji na alternatywnym systemie obrotu Catalyst Spółka poinformuje odrębnym raportem.