Raport nr 13/2017
12:09 17.03.2017

Informacja o zaskarżeniu postanowienia sądu rejestrowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych w Spółce

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 marca 2017 r., uzyskał informację o złożeniu przez pełnomocnika procesowego Spółki skargi na postanowienie referendarza sądowego wydane w dniu 03.03.2017 r. („Postanowienie”) o wyznaczeniu spółki Cybercom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako rewidenta do spraw szczególnych w Spółce („Biegły”), celem zbadania zagadnienia wskazanego w projekcie uchwały – przedłożonym przez akcjonariusza Spółki – BEST S.A. („Akcjonariusz”) wraz z odnośnym wnioskiem o jej podjęcie – pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wznowionego w dniu 3.10.2016 r., po przerwie trwającej od 29.09.2016 r. („ZWZ”); kwestie te były przedmiotem raportów bieżących Spółki nr 68/2016, 70/2016, 74/2016 i 78/2016.

O złożeniu przez Akcjonariusza wniosku do Sądu o wyznaczenie rewidenta ds. szczególnych („Wniosek”) Emitent informował uprzednio w raporcie bieżącym nr 88/2016 a o wydaniu Postanowienia Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2017.

Stosownie do obowiązujących przepisów proceduralnych z chwilą złożenia skargi na Postanowienie traci ono moc.

W związku ze złożoną skargą Sąd ponownie rozpatrzy sprawę i orzeknie w przedmiocie Wniosku. Spółka podtrzymuje prezentowane wcześniej stanowisko o braku zasadności Wniosku.