Raport nr 3/2024
16:10 18.01.2024

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2024 r. Spółka otrzymała rezygnację Pana Daniela Dąbrowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pliki do pobrania