Raport nr 47/2016
19.04.2016

Informacja o umorzeniu postępowania sądowego w sprawie z powództwa przeciwko Spółce w przedmiocie ustalenia członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i pełnienia w niej funkcji Przewodniczącego.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) – w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 37/2016 – informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia z dnia 13.04.2016 r. o umorzeniu postępowania, wszczętego pozwem złożonym przez Pana Karola Szymańskiego („Powód”) w dniu 11.03.2016 r., w przedmiocie ustalenia członkostwa Powoda w Radzie Nadzorczej Spółki („RN”) od dnia 03.03.2016 r. i pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Jak wynika z uzasadnienia tego postanowienia, umorzenie powyższego postępowania nastąpiło na skutek cofnięcia przedmiotowego powództwa (bez zrzeczenia się roszczenia) w związku z powołaniem Powoda w skład RN przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 05.04.2016 r.