Raport nr 17/2013
4.07.2013

Złożenie oferty zawarcia umowy poręczenia – zmiana informacji poufnej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. informuje, że nastąpiła zmiana przekazanej informacji poufnej.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty siedzibą w Warszawie („KI I NS FIZ”) w dniu 3 lipca 2013 r. dokonało zmiany uchwały z dnia 20 czerwca 2013 r. o wyrażeniu zgody na emisję Obligacji serii I przez KI I NSFIZ („Obligacje”), a ponadto Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 3 lipca 2013 r. również dokonał zmiany uchwały z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie emisji Obligacji przez KI I NSFIZ w ten sposób, że wartość emisji Obligacji zwiększono z 15 000 000 zł do 25 000 000 zł, datę emisji Obligacji przesunięto z 4 lipca 2013 r. na 8 lipca 2013 r., datę wykupu Obligacji przesunięto z 4 stycznia 2016 r. na 8 stycznia 2016 r. oraz w wyniku podniesienia wartości emisji Obligacji, zwiększono kwotę poręczenia udzielanego przez Kredyt Inkaso S.A.

W wyniku powyższego złożona przez Kredyt Inkaso S.A. w dniu 20 czerwca 2013 r. oferta zawarcia umowy poręczenia obejmująca poręczenie do kwoty 22 500 000 zł, skierowana do każdej osoby nabywającej Obligacje, została zmieniona w ten sposób, że dotychczasowe oświadczenie o poręczeniu, w wyniku zawarcia z porozumień o jego rozwiązaniu, zostanie uchylone, a w to miejsce z dniem 3 lipca 2013 r. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. złożył nową nieodwołalną ofertę zawarcia umowy poręczenia do kwoty 37 500 000 zł. Pozostałe warunki umowy poręczenia nie uległy zmianie.