Raport nr 7/2017
18:22 15.02.2017

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QS 3/2016

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o dokonaniu poniższej korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego QS 3/2016, przekazanego przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 14.02.1017 r. („Raport”).

W treści tabeli, znajdującej się na str. 8 Raportu, zawierającej przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, w wierszach wskazano przez omyłkę błędne opisy do poniższych kwot:

 

Wierzytelności nabyte-aktualizacja wyceny 314 421
Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 12 600

 

, podczas gdy powinno być:

 

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 314 421
Wierzytelności nabyte-aktualizacja wyceny 12 600

 

Jednocześnie Spółka przekazuje ponownie do publicznej wiadomości Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za III kwartał roku obrotowego 2016/2017 (okres od 01.04.2016 do 31.12.2016) skorygowane w powyższym zakresie.