Raport nr 18/2024
15:36 22.03.2024

Warunkowy przydział obligacji serii S1

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 15/2024 z dnia 06 marca 2024 r., informuje, że w dniu 22 marca 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o warunkowym przydziale 49 999 (czterdziestu dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu) niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o wartości nominalnej 100,00 EUR (sto euro) każda i łącznej wartości nominalnej 4 999 900,00 EUR (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset euro) („Obligacje”). Warunkowy przydział Obligacji został przez Zarząd Spółki dokonany zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Michael / Ström / Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (pełniący w odniesieniu do Obligacji funkcję m.in. organizatora emisji i oferującego), z zastosowaniem zasad redukcji określonych w Memorandum Informacyjnym sporządzonym w związku z ofertą publiczną Obligacji.

Przydział Obligacji przez Zarząd Spółki nastąpił pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania przydzielonych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku.

Pliki do pobrania