Raport nr 63/2017
18:04 14.12.2017

Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii PA01 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z dokonaniem w dniu 14 grudnia 2017 r. warunkowego przydziału niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA01 o wartości nominalnej 100,00 złotych każda („Obligacje”), wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji opublikowanymi w dniu 27 listopada 2017 r., przekazuje poniższe informacje dotyczące zakończenia subskrypcji Obligacji, stosownie do § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.).

Obligacje w liczbie 300.000 sztuk zostały zaoferowane inwestorom po cenie emisyjnej 100,00 złotych każda Obligacja, w trybie oferty publicznej („Oferta Publiczna”), przeprowadzonej za pośrednictwem domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. (pełniącego rolę oferującego), w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki do kwoty 300.000.000 złotych („Program”), objętego stosownym prospektem emisyjnym podstawowym, zatwierdzonym przez KNF w dniu 24 listopada 2017 r. („Prospekt”). Emisja Obligacji jest pierwszą dokonywaną w ramach Programu.

W trakcie subskrypcji, trwającej od dnia 29 listopada do dnia 12 grudnia 2017 r., 445 inwestorów detalicznych złożyło łącznie 465 zapisów na 142 937 Obligacji po cenie emisyjnej wynoszącej łącznie 14 293 700 złotych. W wyniku zakończenia subskrypcji, 445 inwestorom warunkowo przydzielono 142 937 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 14 293 700 złotych. Wartość Oferty Publicznej wynosi 14 293 700 złotych. Stopa alokacji wynosi 100%. Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych poszczególnym inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania Obligacji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku, których realizacja w odpowiednim zakresie nastąpi wraz z rozliczeniem wpłat na Obligacje. Emitent w osobnym raporcie poinformuje o zarejestrowaniu i liczbie zarejestrowanych Obligacji w KDPW. W odniesieniu do Obligacji nie zawarto umów subemisyjnych.

Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia na datę niniejszego raportu kosztów zaliczonych do kosztów emisji Obligacji, odnośne informacje zostaną przedstawione w odrębnym raporcie bieżącym dotyczącym rozliczenia tych kosztów, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia subskrypcji Obligacji.