Raport nr 2/2020
16:46 10.03.2020

Informacja o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) oraz art. 51 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.) („Ustawa o Obligacjach”) oraz zgodnie z postanowieniami warunków emisji obligacji serii D1, E1 oraz F1 niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy dla obligacji a) serii D1 wyemitowanej 26 października 2017 r. o łącznej wartości nominalnej 65.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN PLKRINK00212 („Obligacje D1”), b) serii E1 wyemitowanej 16 sierpnia 2018 r. o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN PLKRINK00246 („Obligacje E1”) oraz c) serii F1 wyemitowanej 26 kwietnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN PLKRINK00253 („Obligacje F1”) (dalej łącznie jako „Obligacje”).

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji D1 odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2020 r., godzinie 10.00 w hotelu The Westin Warsaw zlokalizowanym w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 21.
Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji E1 odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2020 r., o godzinie 10.30 w hotelu The Westin Warsaw zlokalizowanym w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 21.
Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji F1 odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2020 r., o godzinie 11.00 w hotelu The Westin Warsaw zlokalizowanym w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 21.

Zwołanie Zgromadzeń Obligatariuszy związane jest z proponowanymi przez Spółkę poniższymi zmianami do warunków emisji poszczególnych serii obligacji tj.:
1. zmiana definicji Zadłużenia Finansowego w odniesieniu do Obligacji D1,
2. zmiana definicji Zadłużenia Finansowego w odniesieniu do Obligacji E1,
3. zmiana definicji Zadłużenia Finansowego w odniesieniu do Obligacji F1, wprowadzenie nowej definicji Funduszu inwestycyjnego 1, zmianę definicji Istotny Podmiot z Grupy oraz zmiany w punkcie 14 warunków emisji (Przypadki Naruszenia).

Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji zawierające opis procedur dotyczących uczestnictwa, wykonywania głosu, porządek obrad i projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania