Raport nr 11/2016
25.02.2016

Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną stanowiących aktywa o znacznej wartości

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym objął obligacje wyemitowane przez jednostkę zależną, które stanowią jednocześnie aktywa znacznej wartości.

25 lutego 2016 r. Emitent objął na podstawie umowy subskrypcyjnej, zawartej tego samego dnia, 220 sztuk obligacji serii Z imiennych, niezabezpieczonych, w ramach emisji prywatnej („Obligacje”) o wartości nominalnej jednej Obligacji 100.000 złotych i łącznej wartości nominalnej 22 mln złotych. Obligacje wyemitowała spółka zależna o nazwie – Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka Zależna”). Obligacje zostały wyemitowane na 4 lata, oprocentowanie WIBOR 6M + marża 4,6 % w skali roku. Odsetki są płatne w okresach półrocznych. Pozostałe warunki umowy subskrypcyjnej nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Obligacje zostały nabyte po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 100 000 zł za każdą Obligację tj. za łączną kwotę 22 mln złotych.
Na dzień objęcia Obligacji ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 22 mln zł (dwadzieścia dwa miliony złotych). Transakcja nabycia Obligacji została sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji przez Emitenta obligacji serii Z, o której informowano w raporcie bieżącym nr 7/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku oraz z bieżącej działalności Emitenta.
Emitent jest jedynym wspólnikiem Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym tej Spółki jak i 100% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto Pan Paweł Robert Szewczyk będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Klasy A Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest wartość nabytych Obligacji, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Z uwagi na okoliczność, że nabycie nie dotyczy nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części jego mienia, nieruchomości lub innych środków trwałych ani też nabycia, zbycia lub obciążenia akcji (udziałów) ograniczonym prawem rzeczowym w innych jednostkach podanie danych, o których mowa w § 7 pkt 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim nie ma zastosowania.

Szczegółowa podstawa prawna:
– § 5 ust. 1 pkt 1 i § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.