Raport nr 4/2024
18:56 30.01.2024

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”), informuje, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki w dniu 30 stycznia 2024 roku powołali Pana Tomasza Karpińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie nastąpiło w drodze kooptacji zgodnie z par. 8 ust. 12 Statutu Spółki.

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej było konsekwencją rezygnacji Pana Daniela Dąbrowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 3/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pan Tomasz Karpiński:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej wobec Spółki jako członek jej organu,
  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pana Tomasza Karpińskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania