Raport nr 11/2007
27.06.2007

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, że w dniu wczorajszym powziął wiadomość, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 czerwca 2007 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonany został wpis podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego w wyniku publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B.

W chwili obecnej kapitał zakładowy Emitenta w kwocie 4 995 000,00 zł składa się z 3 745 000 szt. akcji serii A oraz 1 250 000 szt. akcji serii B. Zarówno akcje serii A jak i akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł.

Łączna ilość głosów z wszystkich akcji wynosi 4 995 000, z tego na akcje serii A przypada 3 745 000 głosów oraz na akcje serii B 1 250 000 głosów.