Raport nr 18/2013
8.07.2013

Zawarcie umowy poręczenia – spełnienie się warunku zawieszającego

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. oraz nr 17/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. informuje, że w dniu 8 lipca 2013 r. spełnił się warunek zawieszający złożonej przez Emitenta oferty zawarcia umowy poręczenia skierowanej do każdej osoby nabywającej obligacje serii I, emitowanych przez podmiot zależny – Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („KI I NS FIZ”).

Zgodnie z przekazanymi wcześniej informacjami umowa poręczenia miała zostać zawarta z chwilą złożenia przez nabywcę obligacji serii I, składającego zapis na obligacje, oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia obligacji, pod warunkiem zawieszającym dokonania przydziału obligacji na rzecz danego nabywcy.

Wobec tego że w dniu 8 lipca 2013 r. Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii I wyemitowanych przez KI I NS FIZ w liczbie 17 736 sztuk obligacji serii I, o wartości nominalnej 1000 zł każda, w wyniku czego dokonano emisji obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 17 736 000 zł, spełnił się wspomniany powyżej warunek zawieszający i Emitent zawarł umowy poręczenia z każdym z nabywców obligacji serii I, któremu przydzielono te obligacje, na łączną kwotę poręczenia do wysokości 26 604 000 zł.

Emitent udzielił poręczenia na czas do dnia prawomocnego wpisu do rejestru zastawów, zastawu rejestrowego na portfelu wierzytelności należącym do KI I NS FIZ mającego na celu zabezpieczenie emisji przez KI I NS FIZ obligacji serii I.