Raport nr 20/2007
18.07.2007

Porządek obrad ZWZA

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 9, zawiadamia, że na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A., które odbędzie się dnia 8 sierpnia 2007 roku o godzinie 1100 w Zamościu przy ul. Okrzei 32 II piętro, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso sp. z o.o. sp. k. za okres od 01.01.2006r. do 27.12.2006r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia udziałów w zysku za 2006r. przysługujących wspólnikom spółki Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso sp. z o.o. sp. k. zgodnie z umową spółki.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 p.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki (Zamość, ul. Okrzei 32) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 30 lipca 2007 do godz.16:00.

Artur Górnik – Prezes Zarządu