Raport nr 12/2017
13:20 13.03.2017

Informacja o wstrzymaniu przez sąd wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza Spółki o stwierdzenie nieważności, ewentualne uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 marca 2017 r., uzyskał informację o wydaniu w dniu 9.03.2017 r. postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy („Postanowienie”) o wstrzymaniu wykonania wcześniejszego postanowienia tego sądu z dnia 21.11.2016 r. („Poprzednie Postanowienie”) o udzieleniu, na wniosek akcjonariusza Spółki – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”), zabezpieczenia jego roszczenia przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie dwóch uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03.10.2016 r. („Uchwały”), tj.:

1) Uchwały nr 12/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., oraz

2) Uchwały nr 13/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.

O wydaniu Poprzedniego Postanowienia Emitent informował w raporcie bieżącym nr 91/2016, natomiast o wniesieniu przez Akcjonariusza stosownego pozwu o uchylenie Uchwał – w raporcie bieżącym nr 93/2016.

Wydanie Postanowienia jest skutkiem wniosku Emitenta. Postanowienie jest skuteczne od chwili jego wydania i nie podlega zaskarżeniu. Emitent zwraca uwagę, że rozstrzygnięcia zawarte w Uchwałach polegały na jednorazowej czynności zatwierdzenia stosownych sprawozdań jako formalnych dokumentów Spółki. Uwzględniając fakt, że Poprzednie Postanowienie nakazywało wstrzymanie wykonania Uchwał, wydanie Postanowienia oznacza zdaniem Emitenta, że Spółka i jej organy nie muszą powstrzymywać się od podejmowania czynności wymagających dla ich skuteczności uwzględnienia faktu zatwierdzenia sprawozdań, których dotyczą Uchwały. Emitent podkreśla, że w jego ocenie zarówno Poprzednie Postanowienie, jak i ww. roszczenia Akcjonariusza są bezzasadne. Niezależnie od wydania Postanowienia, Sąd odrębnie orzeknie o prawidłowości Poprzedniego Postanowienia, po rozpoznaniu stosownego zażalenia Emitenta.