Raport nr 12/2013 KK
14.06.2013

Korekta terminów przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2013 r. i kończącym się 31 marca 2014 r.

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, ze na skutek omyłki w raporcie bieżącym 12K z dnia 28.05.2013 r. podał, że w dniu 19.06.2013 r. zostanie przekazany raport roczny za rok obrotowy 2013/2014 zamiast za rok obrotowy 2012/2013. Poniżej pełna treść raportu zawierająca prawidłowe raporty i terminy.
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2013 r. i kończącym się 31 marca 2014 r. raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:
Raporty kwartalne:
• za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2013 r. i kończącego się 31 marca 2014 r.: 14 sierpnia 2013 r.,
• za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2013 r. i kończącego się 31 marca 2014 r.: 13 lutego 2014 r.,
Raporty roczne:
• jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2012 r. i kończący się 31 marca 2013 r.: 19 czerwca 2013 r.,
w związku z czym raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2012 r. i kończącego się 31 marca 2013 r. nie będzie przekazywany
Raporty półroczne:
• jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2013 r. i kończący się 31 marca 2014 r.: 28 listopad 2013 r.

Podstawa prawna raportu: paragraf 103 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259).