Raport nr 7/2012
5.03.2012

Emisja obligacji na okaziciela serii U03 w trybie oferty prywatnej

1) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 5 marca 2012 r. podjął uchwałę o emisji 30 0000 (trzydziestu tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii U03, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych 00/100). Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania obligacji ani publicznej oferty obligacji w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie. Oferta zostanie przeprowadzona bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
2) Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.
3) Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.
4) Wysokość oprocentowania obligacji będzie zmienna (stała w okresie odsetkowym) i będzie wynosić WIBOR6M + 5,70% (pięć 70/100 procent tj. 570 pb) w skali roku, odsetki będą naliczane począwszy od daty emisji obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu obligacji (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 6 (sześć) miesięcy. Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę po ich wartości nominalnej w dniu przypadającym 4,5 (cztery i pół) roku po dacie emisji obligacji. Emitent uprawniony będzie do wcześniejszego wykupu obligacji w całości lub części na jego żądanie, natomiast Obligatariusz może żądać wcześniejszego wykupu w przypadku naruszenia przez Emitenta zobowiązań wynikających z obligacji bądź zaistnienia przypadków naruszenia.
5) Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji Nabycia wynosi 183 467 tys. zł (dodatkowo Grupy Kapitałowej Emitenta 188 841 tys. zł).
6) Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Emitent w najbliższym czasie nie zamierza zaciągnąć dodatkowego Zadłużenia Finansowego na skutek którego stosunek łącznej wartości Zadłużenia Finansowego do kapitałów własnych Emitenta przekroczyłby 200%. Stosunek łącznej wartości Zadłużenia Finansowego do Kapitałów Własnych Emitenta może w dalszej perspektywie wzrosnąć do 250%, o ile nastąpi zmiana kowenantów poprzednich emisji obligacji. Jednakże ograniczenia te nie dotyczą zadłużenia zaciąganego w celu refinansowania zobowiązań wynikających z obligacji.
7) Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu ASO CATALYST, co nie wymaga konieczności sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
Jednocześnie Emitent informuje, że wobec złożenia w dniu dzisiejszym zapisów na wszystkie z oferowanych 30 000 (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii U03 o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Zarząd Emitenta dokonał ich przydziału. Wartość emisji obligacji wyniosła 30 mln zł.