Raport nr 54/2016
09:49 26.07.2016

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1), przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia w dniu 13 czerwca 2016 r. procesu związanego z uczestnictwem w negocjacjach, której ujawnienie zostało opóźnione od dnia 13 czerwca 2016 r. (przed rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia MAR) na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476), o czym Spółka powiadomiła Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 czerwca 2016 r. zgodnie z wymogami ówcześnie obowiązującego art. 57 ustawy o ofercie publicznej (…), wskazując dzień 31 sierpnia 2016 r. jako przewidywaną datę zakończenia okresu tego opóźnienia.
„Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 r. Spółka podjęła decyzję o zaangażowaniu się w proces mający na celu pozyskanie dla Spółki stabilnego inwestora, który w założeniu miałby wspierać jej dalszy rozwój i wdrażanie przyjętych założeń strategicznych, czego przejawem było przystąpienie do procesu związanego z uczestnictwem w negocjacjach służących stworzeniu możliwości pozyskania spółki WATERLAND Private Equity Fund VI C.V. z siedzibą w Bussum at Nieuwe, Holandia („Potencjalny Inwestor”) jako większościowego inwestora w akcjonariacie Spółki (w drodze nabycia przez Potencjalnego Inwestora istniejących akcji Spółki od jej dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wezwania). W ramach realizacji tej decyzji została w tym samym dniu zawarta stosowna umowa o zachowaniu poufności, umożliwiająca Potencjalnemu Inwestorowi przeprowadzenie badania stanu Spółki i jej grupy kapitałowej (due diligence), w celu oceny zasadności dokonania odnośnej transakcji.”