Raport nr 24/2021
08:40 25.06.2021

Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. zwołanego na dzień 2 lipca 2021 r.

Zarząd spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa) („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania na dzień 2 lipca 2021 r. zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 26 kwietnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej w dniu emisji 210.000.000 zł („Obligacje”) („Zgromadzenie Obligatariuszy”), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmian do warunków emisji, które zamierza poddać pod głosowanie w ramach punktu 6 (Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmian do Warunków Emisji) proponowanego porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy na zasadach opisanych poniżej.

Emitent informuje, że uchwała o treści zgodnej z projektem uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy zostanie poddana pod głosowanie na Zgromadzeniu Obligatariuszy tylko w przypadku braku powzięcia na Zgromadzeniu Obligatariuszy uchwały o treści zgodnej z projektem uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy, z kolei uchwała o treści zgodnej z projektem uchwały nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy zostanie poddana pod głosowanie na Zgromadzeniu Obligatariuszy tylko w przypadku powzięcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały o treści zgodnej z projektem uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy.

O uchwałach podjętych przez Zgromadzenia Obligatariuszy oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji, Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Pliki do pobrania